Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Behörigheter i internetbanken

Här beskriver vi vad olika behörigheter innebär, deras villkor och om de är beroende av andra behörigheter. Klicka på en behörighet för att läsa mer.

  Att tänka på vid tilldelning av signeringsvillkor "Två i förening"

När en företagsanvändare tilldelas "Obegränsad behörighet" med signeringsvillkor "Två i förening" finns det tre tjänster som är undantagna. Det vill säga företagsanvändaren kommer att kunna signera dessa tre tjänster "Ensam"

Tjänsterna som det gäller är:

 • Lägga upp extern mottagare
 • Direktbetalning
 • Administrera pensionsplan
Om företagsanvändaren inte ska ha möjlighet att ensam få signera ovanstående tre undantag ska man tilldela användaren "Begränsad behörighet" och utesluta tjänst som inte ska gälla.

Definition: Behörighetsadministratör/Företagsanvändare

Behörighetsadministratör är den/de personer som av företaget/föreningen har tilldelats rätt att styra vad företagsanvändarna får göra i Internetbanken. Behörighetsadministratören kan tilldelas sin befogenhet ensam eller två i förening. Om två i förening används måste en ändring av en företagsanvändares rättigheter kontrasigneras (godkännas) av ytterligare en behörighetsadministratör. En behörighetsadministratör kan inte tilldela sig själv behörigheter.
Företagsanvändare får bara utföra de ärenden i internetbanken som behörighetsadministratören tilldelat. Företagsanvändaren kan inte ändra, lägga till eller ta bort i sina behörigheter. En användare kan antingen tilldelas behörighet ensam eller två i förening. I det senare fallet måste en annan företagsanvändare kontrasignera (godkänna) ärendet som ska utföras.

Behörigheter i internetbanken

 Obegränsad behörighet

 Begränsad behörighet 


Se konton

Elektroniska dokument

Spara/Placera

Tillvalstjänster


Obegränsad behörighet

Ger användaren behörighet till företagets samtliga nuvarande och framtida konton, avtal och ingående tjänster.
Tjänsten styr av villkor:

 • Signering: Ensam, Två i förening

 

 

Begränsad behörighet 

Se konton 


Se konton och avtal

Användaren har rätt att se information och motsvarande rapporter på de konton användaren är behörig till.

För konton som har en Bankgiro-koppling till ett eller flera Bankgiron ges användaren även möjlighet att via en fördjupningslänk under kontotransaktioner länka sig till Bankgirots webbplats för att se Insättningsuppgiften för bankgironumret. 
 

Byta namn på konton

Ger användaren rätt att byta namn på konton i internetbanken som användaren är behörig till.
Tjänsten styrs av villkor:

 • Konto: Välj vilka konton användaren ska kunna byta namn på.

   

Se Autogiro Online

Ger användaren rätt att se information om eget autogiro i Bankgiro centralens webbsida.

Uppdatera Autogiro Online

Ger användaren rätt att uppdatera information om eget autogiro i Bankgiro centralens webbsida.

 

Elektroniska dokument

 

Swedbank Försäkring - aviseringar och dokument

Ger användaren rätt att se aviseringar och dokument från Swedbank Försäkring.

 Hantera derivatbekräftelser

Ger tillgång till hantering av derivatbekräftelser, det vill säga läsa, bekräfta eller avvisa elektroniska bekräftelser.

 

 

Återredovisning Löner & Utbetalningar

Ger användaren rätt att se återredovisning för löner och/eller utbetalningar skickade via SUS-avtal. Visar på transaktionsnivå hur utbetalning skett eller orsak till avvisning. Återredovisningen visas under Ekonomisk översikt/Elektroniska dokument. Vilken typ av återredovisning som visas styrs i Lön/Utbetalningsavtalet.
• Obegränsad behörighet ger tillgång till alla avtal och alla återredovisningar
• Begränsad behörighet kan tilldelas per avtal.
Viktigt att tänka på!
Eftersom återredovisningen innehåller uppgifter som kan vara känsliga (ex. löner, stöd eller ersättningar) är det viktigt att tänka på vem som ska få tillgång till denna information.
För användare som endast behöver se övergripande information, hur mycket som blivit utbetalt och priset för utbetalningarna, kan istället tilldelas behörighet för ”Bokföringsunderlag Löner & Utbetalningar”.
 
 

Hantera elektronisk faktura

Ger tillgång till hantering av elektroniska fakturor i internetbanken, det vill säga anmäla/avanmäla samt läsa elektroniska fakturor. 

Se ankommande betalningar

Ger användaren rätt att se detaljerad information om Svenska- och internationella ankommande betalningar.
Ankommande internationella betalningar
Ger användaren rätt att se ankommande internationella betalningar under menyn Elektroniska dokument.
Ankommande bankgirobetalningar
Ger användaren rätt att se ankommande bankgirobetalningar under menyn Bankgirotjänster och/eller under Elektroniska dokument (Ankommande bankgirobetalningar på fil)

Användaren får under menyn ”Ekonomisk översikt > Bankgirotjänster” tillgång till:
• Dagens insättningar
• Information om bankgiroinbetalningar 16 månader tillbaka i tiden
• Sökfunktion där användaren kan söka efter insättningsuppgift för en viss dag, tidsperiod eller inom ett visst beloppsintervall

Behörigheten ger användaren rätt att se samtliga Bankgironummer och dess betalningar.

Behörighetsstyrning på kontonivå:
Användare som inte ska få tillgång till insättningsuppgiften för alla företagets bankgiron kan istället tilldelas behörighet ”Se konto” för kontot som ett eller flera bankgironummer är kopplat/kopplade till.
Alla användare med behörighet för ett konto som har en Bankgiro-koppling kommer åt Insättningsuppgiften för bankgironumret via en fördjupningslänk under kontotransaktioner.
 
 

Användar-id och lösenord för e-faktura B2B

Ger användaren rätt att se information under elektroniska dokument om användar-id och lösenord för e-fakturas B2B tjänster.
 

Årsbesked

Ger användaren rätt att ta del av årsbesked för de konton användaren är behörig till.

Tjänsten styrs av villkor:  

 • Konto: se Konto och avtal 
    

Bokföringsunderlag Löner & Utbetalningar

Ger användaren rätt att se bokföringsunderlag för löner och/eller utbetalningar på valda avtal. Bokföringsunderlaget visar övergripande hur utbetalningar är fördelade, antalet och priset för dem. Underlaget visas under Ekonomisk översikt/Elektroniska dokument.

• Obegränsad behörighet ger tillgång till alla avtal och alla rapporter
• Begränsad behörighet kan tilldelas per avtal.

 

För användare som behöver mer detaljerad information om betalningar kan tilldelas behörighet för Återredovisning Löner & Utbetalningar.


Återredovisning på avgående betalningar

Ger användaren rätt att under Elektroniska dokument se återredovisning från Bankgirot samt återredovisning från Swedbank för Internationella betalningar på fil.
Återredovisningen presenteras antingen i PDF-format eller i format för importering till företagets reskontraprogram.

 

Betala/överföra

 

Överföringsuppdrag MT101

Användaren kan skicka överföringsuppdrag till utländska banker via internetbanken. Överföringsuppdrag MT101 finns i tre varianter:

Hemtagning
Uppdrag till en utländsk bank att föra över pengar från något av företagets konton i den banken till något av företagets konton i Sverige.

Crossborder
Uppdrag till en utländsk bank att föra över pengar från något av företagets konton i den banken till ett annat konto i ett annat land.

Domestic
Uppdrag till en utländsk bank att föra över pengar från något av företagets konton i den banken till ett annat konto i samma land. 

 

Intracompany Payment

Ger användaren behörighet för internationell betalning inom egen koncern.

Tjänsten styrs av villkor:

Konto: för betalning
Belopp: Maxbelopp (motvärde i SEK) kan tilldelas
Signering: Förbereda, Ensam, Två i förening 


Direktbetalning

Ger användaren behörighet till Direktbetalning.
När användaren handlar på en webbplats och genomför betalningen för varan via Direktbetalning länkas användaren direkt till internetbanken.
Där loggar användaren in med vald ID-metod, till exempel säkerhetsdosan och väljer från vilket konto betalningen ska göras.

Tjänsten styrs av villkor:

 • Belopp  
 • Signering: Ensam  
 • Konto: Konto för betalning 

Godkänna betalningsuppdrag

Ger användaren rätt att godkänna betalningsuppdrag skickade via fil för bearbetning och utbetalning.
Användaren kan även ta bort betalningsuppdrag som inte godkänts slutligt.

Tjänsten styrs av villkor:

Signering: Ensam, Två i förening

Internationell betalning

Ger användaren behörighet för Bastjänster (Betalning till utlandet).

Tjänsten styrs av villkor:

 • Konto: för betalning
 • Belopp: Maxbelopp (motvärde i SEK) kan tilldelas
 • Signering: Förbereda, Ensam, Två i förening

 

 Lägga upp extern mottagare

Ger användaren rätt att ta emot e-faktura i internetbanken samt lägga upp mottagare för överföring.

Tjänsten styrs av villkor:

 • Signering: Ensam

 Flera behörigheter används tillsammans: 
För att användaren ska kunna lägga upp Betalningsmottagare för Bg/Pg krävs behörighet till "Överföra och betala inrikes" och för att kunna lägga upp Mottagare i utlandet krävs behörighet till "Internationella betalningar". 
  

Överföra mellan egna konton

Ger rätt att överföra pengar mellan egna konton i företaget. 

Tjänsten styrs av villkor:

 • Konto: Välj konto/konton användaren ska kunna göra överföringar från
 • Belopp: Maxbelopp om så önskas
 • Signering: Förbereda, Ensam, Två i förening

 

Överföra mellan underkonton

Ger användaren rätt att överföra pengar mellan underkonton inom en koncern,så kallade koncerninterna överföringar. 


Tjänsten styrs av villkor:

 • Konto: Välj vilka underkonton användaren ska kunna göra överföringar från
 • Belopp: Maxbelopp om så önskas
 • Signering: Ensam, Två i förening, Förbereda  Överföra och betala inrikes

Ger användaren rätt att göra överföringar och betalningar inom Sverige till andra personer, företag och banker.

Tjänsten styrs av villkor:

 • Konto: Konto för betalning
 • Belopp: Maxbelopp om så önskas
 • Signering: Ensam, Två i förening, Förbereda

  Flera behörigheter används tillsammans:

  För att användaren ska kunna lägga upp nya mottagare för överföringar och betalningar krävs behörigheten "Lägga upp extern mottagare". 

 

Hantera Företagskort

Ger användaren rätt att under Ekonomisk översikt > Kortöversikt > Avtal Bankkort Business:
 • Beställa kort
 • Ändra kortlimit 
 • Avsluta kort

  Tjänsten styrs av villkor:
  Signering: Ensam, Två i förening
   

Överföra pension

Ger användaren rätt att registrera överföring till ett tjänstepensions- och/eller direktpensionsavtal


Finansiell överföring SEK

Ger användaren rätt att göra överföringar mer förmånligt inom Sverige i SEK till andra personer, företag och banker.

OBS Högt maxbelopp - 1.000.000.000 Kr.

Tjänsten styrs av villkor:

 • Belopp
 • Signering: Ensam, Två i förening, Förbereda
 • Konto: Välj vilka SEK-konton som överföring kan göras ifrån

Flera behörigheter används tillsammans:
För att användaren ska kunna lägga upp nya mottagare för överföringar krävs behörighet till "Lägga upp extern mottagare".


Hantera Swish företag


För att beställa Swish

Teckna avtal och Beställ Swish
Obs! Teckna avtal får man inte med automatik för att man har obegränsad behörighet
Firmatecknaren måste besöka ett kontor för att få behörigheten Teckna avtal.

 För att se inkomna Swish-betalningar
Användaren behöver tilldelas behörighet "Se konton och avtal" eller någon annan behörighet som medger uttagsrätt från kontot (gör att man per automatik även får se kontotransaktioner)


För att ändra Swish-uppgifter på befintligt Swish-nummer
Hantera Swish
(Det som kan ändras är anslutningskonto och debiteringskonto)

 

Swish återbetalning

Ger användaren rätt att hantera Swish återbetalningar (Swish returer)

Tjänsten styrs av villkor:

 • Konto: "Se konto och avtal" 

Spara/Placera


Handla med fonder

Ger användaren rätt att utföra handel med fonder i internetbanken som att köpa, sälja eller byta fonder från svenska och utländska fondförvaltare.

Tjänsten styrs av villkor:  

 • Konto: "Se konto och avtal"

Administrera pensionsplan

Ger användaren full överblick av pensionsplanen under fliken Spara/Placera > Pensionsplan. Användaren kan enkelt se vilka anställda som omfattas av planen, vilka löner som är registrerade och vilka försäkringsmoment de anställda omfattats av. Dessutom kan användaren administrera och utföra ett flertal ändringar.

Tjänsten styrs av villkor:  
Signering: Ensam

Flera behörigheter används tillsammans:
För att användaren även ska kunna se aviseringar och dokument från Swedbank Försäkring behöver användaren tilldelas behörighet: Swedbank Försäkring - aviseringar och dokument.
Hantera Kapitalförsäkring

Ger användaren rätt att hantera placering för kapitalförsäkring i internetbanken som att spara i fonder och värdepapper med försäkringsformens förmånliga skatteregel.

 

Hantera pension

Ger rätt att hantera placering för individuellt pensionssparande. 
Hantera värdepapperstjänst

Ger användaren rätt att handla med värdepapper i internetbanken. Användaren får full överblick över aktiemarknaden och ser företagets aktuella innehav. 

(Behörighet för att enbart titta finns inte för Värdepapperstjänsten) 

 

Tillvalstjänster

 Hantera löner

Användare med behörighet till "Hantera löner" har rätt att hantera lönelista och löneutbetalningar. En lönelista registreras inför varje utbetalningstillfälle och består av ett antal lönemottagare som får utbetalning från samma konto.

Observera att endast användare med behörighet till tjänsten kan se aktuella och historiska lönelistor.

Tjänsten styrs av villkor:

 • Belopp (på totalsumman)
 • Signering: Ensam, Två i förening, Förbereda
 • Konto: se konto och avtal

Flera behörigheter används tillsammans:
För att användaren ska kunna lägga upp nya mottagare krävs behörigheten "Lägga upp extern mottagare". 
 

Hantera bevaka ärenden

Behörigheten ger användaren rätt att få automatisk bevakning för vissa bankärenden via sms och/eller e-post.

Användaren får ett sms och/eller ett e-postmeddelande skickat till sig så fort han/hon fått något av följande:
• Mottaget personligt meddelande
• Inkommen e-faktura
• Avvisad betalning

  

Administrera interna villkor på konton

Ger användaren rätt att administrera interna villkor på underkonton och underkoncernkonton. Användaren kommer att kunna ändra positiva och negativa räntevillkor, sätta interna limiter samt uttagsbegränsning.  

Tjänsten styrs av villkor:

 • Signering: Ensam, Två i förening

Administrera uttagsbegränsning på konton

Ger användaren rätt att administrera uttagsbegränsning på underkonton. Användaren kommer att kunna sätta, ändra och ta bort villkor för uttagsbegränsningar men inte för övriga interna villkor på sidan interna kontovillkor. Vilka konton som kan ändras styrs av de konton användaren har behörighet till.

Tjänsten styrs av villkor:

 • Signering: Ensam, Två i förening


Analysverktyg

Ger användaren behörighet till en uppdaterad och korrekt helhetsbild av företagets likviditet. Användaren kan utforma rapporter i Excel- och textformat samt bestämma omfattningen av den information som ska tas fram för önskad period. Vilka konton som visas för användaren i analysverktyget styrs av de konton användaren har behörighet till.

Tjänsten styrs av villkor:

Konto: se Konto och avtal

 

FX Trade


Behörigheten som kan tilldelas i internetbanken öppnar upp en genvägslänk för användaren till FX Trade under Tillval. För att få tillgång till tjänsten krävs även upplägg i FX Trade. Saknas tillgång till tjänsten hamnar användaren på en tom sida.

Tillägg av användare i FX Trade administreras av företagets bankkontakt.


 Bokföra

Ger användaren rätt att använda tjänsten e-bokföring. Ett komplett bokföringsprogram där företaget får en direktkoppling mellan företagskonton, internetbetalningar och bokföringen.

Tjänsten styrs av villkor:

 • Konto: se Konto och avtal

 

 

Se Bokföra

Ger användaren rätt att se företagets bokföring men inte administrera den. 
Beställning

Ger användaren rätt att beställa tjänster och produkter till exempel Bankkort Företag, elektronisk faktura och värdepapperstjänst i internetbanken under sidan Beställ tjänster . 
 
 

Fakturera

Ger användaren rätt att ställa ut fakturor och e-fakturor i e-bokföringstjänsten, läs mer under Bokföring. 

Dagskasseförskott

Ger användaren rätt att registrera och titta på registrerade dagskasseförskott.


 

Se Fakturera

Ger användaren rätt att se företagets fakturering i e-bokföringstjänsten men inte administrera den. 
 

Filöverföra

Ger användaren rätt att skicka löne-, utbetalnings- och leverantörsbetalningsfiler för bearbetning och utbetalning. Användaren kan även granska, godkänna eller ta bort redan överförda filer.

Tjänsten styrs av villkor:

 • Signering: Ensam, Två i förening, Förbereda

 

Kreditupplysning

Ger användaren möjlighet att köpa kreditupplysningar om svenska och utländska företag och privatpersoner till fördelaktiga priser hos UC.

 

 

Korrespondens

Ger användaren tillgång till all information som skickas till företaget i internetbanken. Möjligheten att kommunicera med banken via internetbanken - Kontakta oss och tillgång till information och erbjudanden från banken. 

Stäng Skriv ut