Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ordlista I-K

Klicka på ett ord för att komma till förklaringen. För övriga bokstäver se navigeringen.

I

K

IBAN

IBAN är en standard för kontonummer vid betalningar till och från utlandet inom Europa. Ett IBAN (International Bank Account Number) börjar alltid med en landkod och följs därefter av kontrollsiffror, bankkod och fullständigt kontonummer. Det är bara kontoförande bank som kan beräkna och tilldela ett IBAN.

I Internetbanken finner du ditt IBAN via kontohistoriken. Gå till Ekonomisk översikt, klicka på kontot för att komma till kontohistoriken och välj sedan underrubriken "Kontovillkor".

Inaktivt konto

Ett konto som är kopplat i en valutakoncernhierarki men som ännu inte är aktiverat. Inga transaktioner kan göras på ett konto som är inaktivt.

Inbyte - Billån

Det pris på bilen som bilhandlaren angivit om köparen lämnar en bil i inbyte.

Inbytesbil

Den bil som köparen äger idag och ska sälja till bilhandlaren i samband med köp av en annan bil.

Index - Aktier

Finns för hela börsen och olika branscher och mäter vanligtvis aktiernas kursutveckling vägda efter företagens börsvärde.

Indexoption

Ger möjlighet att handla utifrån hela aktiemarknadens svängningar samt att spekulera respektive försäkra sin portfölj i både upp- och nedgång.

Inkomst

Exempel på inkomst är lön, bidrag, föräldrapenning och sjukpenning. Inkomstuppgift ska anges före avdrag för skatt, det vill säga bruttoinkomst.

Innehav

Visar aktuellt värde på innehav i sparande/placeringar/värdepapper och likvida medel på konto.

Insider

Person som har tillgång till kurspåverkande information innan den når allmänheten.

Internlimit

Av huvudkontohavaren beviljad limit på konto som ingår i en valutakoncernhierarki.

Internsaldo

Saldo på ett samlingskonto, valutasamlingskonto eller ett underkonto som ingår i en valutakoncernhierarki.

Intern tillfällig limit

Av huvudkontohavaren tidsbegränsad beviljad limit på konto som ingår i en valutakoncernhierarki.

Internt namn

Internt namn kan anges för ett samlingskonto, valutasamlingskonto och ett underkonto som ingår i en valutakoncernhierarki.

Internt tillgängligt belopp

Tillgängligt belopp för ett samlingskonto, valutasamlingskonto eller underkonto som ingår i en valutakoncernhierarki.

Investmentbolag

Företag som förvaltar och äger aktier i andra bolag.

Kapitaliserad ränta

På kontot bokförd tillgodoränta eller skuldränta.

Kapitalisering

Då den upplupna räntan bokförs på kontot och påverkar kontots saldo.

Kapitaliseringsperiod

Antal dagar mellan kapitalisering av ränta på kontot.

Kommunal skattesats

Skattesatsen framgår av skattsedeln och varierar från kommun till kommun.

Koncernintern överföring

Överföring mellan underkonton som ingår i samma valutakoncernhierarki. Insättning- och uttagstransaktionen åsätts samma valutadag.

Valutakoncernkontohierarki

Hierarki av konton bestående av transaktionskonton och konton för summering av saldo och ränta för varje nivå inom hierarkin. Valutakoncernhierarkin används som samlingskonto för effektiv likviditetsplanering. Toppkontot är det högsta kontot och till det är ett valutatoppkonto för varje valutaslag knutet.
På underliggande nivå i hierarkin motsvaras de av samlingskonton och valutasamlingskonton. I hierarkin sker alla transaktioner på underkonton och summering av saldo och ränta på kontona görs uppåt i hierarkin.

Konto

Visar en lista över dina konton.

  • Saldo: Visar ditt saldo på kontot.
  • Disp belopp: Visar det belopp du har att utnyttja.
  • Andel %: Visar kontots andel av den totala portföljen.
  • Knappen Överför: Vid klick på -Överför- kommer du till sidan -Överföringar konton- där du kan göra en överföring mellan dina konton.

Kontogrupp

Gruppering av inlåningskonton för gemensam rapportering eller för att kunna göra överföringar med förmånsvalutering mellan kontona i kontogruppen.

Kontokredit

En kontokredit är en löpande kredit som kopplas till ett konto, ränta betalas bara för den del av krediten som utnyttjas.

Kontrasignering

Företaget kan besluta att signering av överförings-/betalningsuppdrag ska ske av två medarbetare i förening. Andrasigneringen benämns kontrasignering.

Kort

Det finns tre olika typer av kort.

Bankkort är kopplat direkt till ett konto i banken. Köp och uttag dras direkt från kontot. Bankkortet kan fås med Maestro-, Mastercard- eller Visa-symbol.

Betalkort är ett kort där samtliga köp och uttag redovisas på en faktura en gång i månaden. Betalkortet kan fås med Maestro-, Mastercard- eller Visa-symbol.

Kreditkort är ett kort där en kredit kopplas till kortet. Samtliga inköp och uttag redovisas på en faktura en gång i månaden och kan betalas genom utnyttjande av krediten.

Korttidsavgift (Short term fee)

Avgiften utgår för innehav kortare än 31 dagar, kan dock skilja sig från den av fondbolaget fastställda tidsperiod.
Avgiften är en rekommendation från Fondbolagens förening, syftet är att kompensera de långsiktiga spararna för de kostnader för köp och försäljning av aktier som de kortsiktiga spararna orsakar fonden.

Kostnad

Ett mått för att jämföra fonders kostnad, definitionen grundas på fondens förvaltningsavgift i procent. Ju lägre enhet, desto lägre förvaltningsavgift.

Definitionerna för Kostnadsknivåerna 1-5:
1: 0-0,5
2: 0,51 - 1,00
3: 1,01 - 1,50
4: 1,51 - 2,00
5: 2,01 -

Kostnad för barnomsorg och underhåll - Lån

Den kostnad som man har för sina barn när de går på förskola eller hos dagmamma samt på fritidsverksamhet. Gäller även för barn som man betalar för när de bor hos den andra föräldern.

Kreditprövning

En kredithandläggare gör en bedömning av om låntagaren klarar av att återbetala lånet och kontrollerar att låntagaren inte har några betalningsanmärkningar.

Köpavgift (Subscription fee)

Den maximala avgift som tas ut vid köp av andelar. Kallas även för inköpsavgift eller inträdesprovision och ibland dold som "skillnad mellan fonden köp- och säljkurs".
Köpavgiften stannar ofta, helt eller delvis, som provision till den som säljer eller förmedlar en fond.

Köpavgift om insättning understiger Minsta första insättning

Om du väljer en insättning som understiger minsta första insättning utgår en köpavgift (ej att förväxla med den vanliga köpavgiften). Nästa gång du investerar kan du understiga minsta första insättning och behöver inte betala någon köpavgift.

Köpekontrakt

Ett köpekontrakt är ett skriftligt kontrakt som gäller ett köp. Här skrivs alla villkor som till exempel pris eller handpenning in.

Kreditupplysning

En kreditupplysning inhämtas hos UC, Upplysningscentralen. Upplysningen ger bland annat information om en persons inkomst, förmögenhet, fastighetsinnehav och betalningsanmärkningar.

Kurs - Aktier

Kursen fastställs varje vardag efter börsens stängning. Aktieinnehavet uppdateras med den nya kursen dagligen, dock tidigast klockan 18.30. Transaktioner som görs innan 16.30 kurssätts efter börsens stängning och får dagens kurs. Transaktioner som görs efter 16.30 får nästa börsdags slutkurs.

Kvittning

En aktievinst behöver du inte betala skatt på om du samma år har en förlust på motsvarande belopp.

Kvittning 1 / Kvittning 2

Metoder för att kvitta insättningar och uttag på ett konto för att räkna fram ett saldo för ränteberäkning.

Köpfördelning - Spara/Placera

Vid överföringar till pensioner eller kapitalförsäkringar anges vilken köpfördelning man vill ha av de fonder som väljs. Kommande köp placeras enligt denna procentuella fördelning.

Köpoption - Aktier

Innehavaren har rätten att under en viss bestämd tid köpa aktier till ett förutbestämt pris. Stiger aktien ger oftast optionen en större avkastning.

Köporder - Aktier

En köporder är ett uppdrag till en mäklare att köpa värdepapper.

 

Stäng Skriv ut