Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ordlista A-B

Klicka på ett ord för att komma till förklaringen. För övriga bokstäver se navigeringen. (om inte de andra bostäverna syns så klicka på plustecknet vid (+) Ordlista i västermenyn för att fälla ut undermenyn.)

A

B

Ackumulerat resultat

Den vinst som tidigare aktieaffärer har genererat. Om man har köpt aktier i ett bolag och sedan sålt dessa för ett högre pris kallas denna vinst för ackumulerad.

Aktie

En aktie är en andel i ett aktiebolag.

  • Antal: Visar antal aktier du innehar i respektive värdepapper
  • Ansk. värde: Visar värdet av totala aktieinnehavet i respektive värdepapper
  • Kurs: Visar kursen på aktien enligt senaste betalkurs.
  • Värde: Visar totala värdet på ditt innehav. Om det gjorts en försäljning med positiv utveckling kommer den inte med i totalen.
  • Förändr. %: Visar hur aktien har utvecklats i procent till dagens datum jämfört med ditt anskaffningsvärde. Värdeförändringar överstigande 9999% visas som *.
  • Förändr. kr: Visar hur aktien har utvecklats i kronor till dagens datum jämfört med ditt anskaffningsvärde.
  • Andel %: Visar aktiens andel av den totala portföljen.
  • Knappen Handla: Vid klick på "Handla" kommer du till sidan för handel med värdepapper där du kan göra ett köp eller en försäljning av aktuell aktie.

Aktiekapital

Pengar som aktieägarna har investerat i börsföretaget.

Aktieoption

Finns som köp- och säljoptioner. Innehavaren (den som köper optionen) av en köp-/säljoption har rätten (men inte skyldigheten) att köpa/sälja en aktie, per ett visst datum i framtiden, till ett förutbestämt pris.
Utställaren av köp-/säljoptionen har dock skyldighet att köpa/sälja aktien om så innehavaren önskar. Det som avgör om innehavaren vill utnyttja optionen vid lösendatumet är om han kan köpa/sälja aktien till ett lägre/högre pris i relation till då gällande aktiekurs. Utställaren får betalt för optionen (risken han tar) i form av en optionspremie. Optionen kan fram till lösendatumet köpas och säljas till ett av marknaden bestämt pris.

Aktuell fördelning

Det är den fördelning som dina fonder har just nu. Den aktuella fördelningen kan avvika från den valda fördelningen om fondernas värde har förändrats sedan du gjorde ett fondval eller fondbyte.

Alla förvaltare

Här väljer du mellan de fondbolag som finns på Fondtorget.

Ett bolag som förvaltar en portfölj bestående av värdepapper i form av en fond. Flera fonder kan vara knutna till samma bolag och det finns även fonder där hela portföljen, istället för aktier, består av andra fonder (en s.k. fond-i-fond). Ansvaret för fonden delas med fondens förvaringsinstitut. Flera fondbolag kan ingå i samma koncern, till exempel en bank eller ett försäkringsbolag, som tillsammans brukar kallas fondföretag.

Alla riskklasser

Risk, även kallat volatilitet, är ett mått på hur mycket värdet av fonden varierar över tiden. Detta beräknas på 5 års standardavvikelse i procent.

KategoriVolatilitet lika eller större än (%)Volatilitet mindre än (%)
100,5
20,52
325
4510
51015
61525
725 

Alla typer av fonder

Här väljer du vilken typ av fond, dvs aktiefond, räntefond etc.

Alla fonder är placerade i kategorier. Kategoriindelningen avgörs i första hand av fondens genomsnittliga innehav under de senaste tre åren. Mest avgörande är typen av värdepapper som ingår i innehavet samt vilka geografiska regioner eller företagssektorer fonden investerar i. Nya fonder tilldelas en kategori baserat på placeringsinriktning enligt fondbestämmelserna.

Allmänna kreditvillkor

De villkor en kreditgivare tillämpar för ett lån. Villkoren gäller till exempel dröjsmålsränta och rätten att säga upp lånet.

Amortering

En amortering är en avbetalning av lånets kapitalskuld.

Amorteringsplan

Amorteringsplan anger när och med vilka belopp amortering av lån ska ske.

Amorteringstyp

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta hos PPM. Följande värden finns: 3-4 handelsdagar, 4-6 handelsdagar och 4-6 handelsdagar, förlängd handel.
Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför PPM:s fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 3-4 handelsdagar.

Avgift under året - Fonder

Avgift Totalkostnadsandel (TKA) för innevarande år består av fondens samtliga kostnader dividerat med fondens genomsnittsförmögenhet. Avgiften beräknas månadsvis per den 30:e och uppdateras senast i mitten av påföljande månad. Beloppet som redovisas är ackumulerat. Observera att beloppet är preliminärt.

Autogiro

Autogiro används för automatisk betalning av fakturor/räkningar. Beloppet aviseras innan det dras från kontot.

Auktoriserad bilhandlare

Bilhandlare som är återförsäljare av ett bilmärke eller medlem i Motorbranschens Riksorganisation (MRF) och bedriver handel med personbilar i Sverige.

Anskaffningsvärde - Fonder

Anskaffningsvärde är fondandelarnas värde vid inköpstillfället.

När ett lån ska betalas av kan man välja olika typer av amortering:
- Rak amortering: samma amorteringsbelopp betalas varje gång plus ränta.

- Annuitet: summan av amortering och ränta är lika stor vid varje betalningstillfälle, förutsatt att räntesatsen på lånet inte ändras.

- Serieplan: innebär att amorteringen ökar för varje förfallodag.

Avgift föregående år - Fonder

Avgift Totalkostnadsandel (TKA) för föregående år består av fonden samtliga kostnader dividerat med fondens genomsnittsförmögenhet. Avgiften beräknas per den 31 december och uppdateras senast i mitten av januari månad.

Aviserad

Aviserad innebär att beloppet för betalningen är fastställt och inte kommer att ändras fram till förfallodagen.

Avkastning

Avkastningen är ett mått på hur en fonds värde förändras under en viss period, uttryckt i kronor eller procent. Kallas också för värdeutveckling.

Avkastning - Aktier

Den procentuella lönsamhet som en investering ger totalt sett. Här ingår även direktavkastning, det vill säga utdelning på aktien.

Avslut - Aktier

Avslut är en överenskommelse mellan köpare och säljare om överlåtelse av aktier. Exempel: En säljorder på 100 ABB A går till avslut när någon på marknaden köper dessa. Det finns två status för avslut; preliminär likvid och övriga avslut.

Avstämningsdag - Aktier

Den dag företaget fastställer vilka aktieägare som har rätt att få vara med på bolagsstämman, att få utdelning och delta i en emission.

Avvikelse

Ett tillägg till eller avdrag från den räntebas som är satt på kontot. Räntebasen +/- avvikelsen är den räntesats som gäller för kontots olika beloppsgränser.

Baisse

Börstendens som utmärks av kraftigt fallande kurser, oftast under en stor omsättning.

Balanskonto (UKB)

Ett Balanskonto är ett underkonto i en valutakoncernhierarki. På kontot bokförs kapitaliserade räntor, kreditavgifter och kravavgifter för toppkonto, valutatoppkonto, samlingskonto och valutasamlingskonto. På balanskontot motbokas också alla interna kapitaliseringar inom valutakoncernhierarkin. Varje nivå inom valutakoncernhierarkin måste ha ett balanskonto.

Bankdag

Dag då det svenska banksystemet håller öppet. Dessa dagar är vardagar, måndag till fredag.

Som bankdagar räknas även följande dagar:
- trettondagsafton (om den infaller mån-fre)
- skärtorsdag
- valborgsmässoafton (om den infaller mån-fre)
- dag före Kristi Himmelsfärdsdag
- dag före Alla Helgons dag (om den infaller mån-fre)

Inte bankdag
Lördag och söndag är inte bankdagar. "Röda" dagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton räknas inte heller som bankdagar.

Bank ID - Betalning till utlandet

BIC/Swift ID är en unik kod för varje bank som är ansluten till Swift-systemet. ID kan vara aktivt eller passivt. Koden består av åtta eller elva tecken. Om position 8 är en 1:a är det ett passivt ID. Det betyder att banken inte kan ta emot betalningar via Swift men du kan ändå identifiera mottagande bank med detta ID.

BankID- tjänsten

BankID är en elektronisk legitimation för säker identifiering på Internet. Det är en elektronisk ID-handling som är lika unik som vilken annan ID-handling som helst.
Med BankID kan man uträtta ärenden på Internet, till exempel deklarera eller anmäla vård av sjukt barn.

Bankreferens

Transaktionens identitet i den kontoförande bankens system.

Bankgrupp

Alla mina konton i en eller flera kontoförande banker.

Basvaluta

Olika valutor omräknade till en gemensam basvaluta för presentation i rapporter.

Betavärde

Betavärde är ett mått på hur mycket en aktie svänger i kurs i förhållande till index.

Belopp som ska betalas ut efter lösen av befintligt lån

Skillnaden mellan ett nytt lån och ett befintligt lån (skuld + ränta) som ska lösas in.

Betalarnummer - Autogiro

Betalarnumret är det nummer som företaget har för att kontrollera vem som är inbetalare vid en Autogirobetalning.

Betalningsanmärkning

Krav på obetalda fakturor/räkningar som lämnas in till Kronofogden medför att en betalningsanmärkning registreras på den betalningsansvarige. Betalningsanmärkningen finns registrerad i tre år.

Betalningsdatum - Betalning till utlandet

Betalningsdatum är den dag som betalningen skickas till mottagande bank. Det är inte den dag mottagaren har tillgång till pengarna.

Betalningskod -Betalning till utlandet

Kod som används vid rapportering till Riksskatteverket vid betalningar till utlandet. Koden talar om vad betalningen avser, till exempel 101 = export/import. Banken är ålagd att lämna uppgifter om privat/juridisk persons betalningar till utlandet överstigande SEK 150 000. Betalningsanmälan kommer därför även att användas som underlag för kontrolluppgifter till skattemyndigheten enligt 50 § (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Betalning till utlandet inom koncern

Betalning/överföring till koncernens egna konton i utlandet, för vilka koncernen tecknat ett speciellt avtal med banken om. Koncerninterna betalningar utförs direkt och kan inte läggas upp i förväg på bevakning.

Beviljad kredit

Av banken beviljat kreditutrymme på inlåningskonton.

BIC

BIC står för Bank Identifier Code, är synonymt med Swift och identifierar mottagarens bank i utlandet.

För dig som har konto hos Swedbank i Sverige och ska ta emot pengar från utlandet gäller BIC-koden SWEDSESS.

Bil-/löneförmån

Tjänstebil eller lunch som betalas av arbetsgivaren är exempel på förmåner. Förmånerna räknas som inkomst och har ett värde som beskattas, arbetsgivaren har information om värdets storlek.

Billån

Bankens lån för den som vill finansiera sitt bilköp och lämna bilen som säkerhet för lånet.

Bindningstid - Lån

Den period då räntesats, amortering och övriga villkor är bundna för ett lån. Kallas även villkorsperiod.

Biyta

Källarvåning, inglasad veranda eller inglasad altan som går att använda under viss del av året, oinredd vind, garage, tvättstuga, pannrum, förråd, soprum och liknade som är ihopbyggt med bostadshuset och som kan nås direkt inifrån huset. Jämför Boyta.

Bokföringsdatum

Dag då transaktion bokförs på kontot och inräknas i kontots saldo. Bokföringsdatum är alltid en bankdag. Transaktionsdatum på helg får därmed bokföringsdatum nästkommande bankdag.

Bokföringsdatum vid uttag

Vid uttag, till exempel när du gör ett kortköp i butik, kan beloppet bokföras på kontot senare än när själva transaktionen ägde rum.

Bokföringsdatum vid insättning

Vissa belopp kan bli bokförda ett par dagar innan belopp blir tillgängligt. Beloppet blir tillgängligt först när transaktionen skett.


Bokslutsrapport

Bokslutrapporten är en översikt över företagets resultat föregående bokslutsår. Ett bokslut innehåller till exempel resultaträkning och balansräkning.

Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas varje år i ett aktiebolag, alla aktieägare har då rätt att delta.

Bolån

Bolån är ett lån där bostaden gäller som säkerhet vid köp av ny bostad.

Borgensåtagande

När man går i borgen för någon annan förbinder man sig att betala den personens lån om betalning uteblir.

Bostadsrätt/Bostadsrättstillägg

Tecknas alltid då objektet är en bostadsrätt. Bostadsrättsinnehavaren måste själv underhålla sin lägenhet enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Exempel på sådant som innehavaren själv ska underhålla är målning, tapetsering, golv, kökssnickerier, sanitetsgods och hushållsmaskiner.

Bottenlån

Bottenlån är ett lån som har en fastighet eller bostadsrätt som säkerhet och som har den bästa förmånsrätten. Bottenlånet utgör lån till normalt 75 procent av värdet.

Boyta

Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra, därför delar man upp ytorna i boyta respektive biyta. Alla utrymmen inom husets ytterväggar och som inte är biyta är boyta.

Brutet kapitaliseringsår

Kapitalisering av räntor ska alltid göras på bokslutsdagen. Har företaget brutet räkenskapsår, anges detta i kontovillkoren som Brutet kapitaliseringsår. Brutet räkenskapsår kan endast omfatta tiden 1 maj -30 april, 1 juli -30 juni och 1 september -31 augusti.

Börskurs

Det pris som en aktie noteras till på börsen.

Börspost

Den mängd aktier i ett bolag som normalt handlas mellan fondkommissionärer på börsen. En börspost är ett jämt antal aktier motsvarande cirka ett halvt basbelopp.

Börsstopp

Handeln i en aktie kan stoppas tillfälligt. En anledning kan vara att ett fåtal marknadsaktörer fått tillgång till kurspåverkande information innan den offentliggjorts. Det är till exempel vanligt att information läcker ut innan ett bolag blir uppköpt. Därför brukar ofta de berörda bolagen börstoppas några dagar innan uppköpserbjudanden presenteras.

Börsvärde

Börsvärdet är bolagets totala andel aktier multiplicerat med kursen.

 

Stäng Skriv ut