Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ordlista C-H

Klicka på ett ord för att komma till förklaringen.

För övriga bokstäver se navigeringen.

C

D

E

F

G

H

Clearingnummer

Clearingnummer är det nummer som identifierar den bank och det kontor som ett konto är öppnat på. På kontoutdrag och kontobevis brukar clearingnummer visas antingen ihopskrivet med (först i) kontonumret eller under separat rubrik.
Kontonummer och clearingnummer anges utan bindestreck och punkter när du anger det på Internetbanken.

Clearingnummer i Swedbank och sparbankerna kan ha fyra eller fem siffror. De clearingnummer som härstammar från Föreningsbanken börjar på 7 och är fyrsiffriga medan övriga clearingnummer i Swedbank och sparbankerna börjar på 8 och är femsiffriga.

Clearingnummer i andra svenska banker är fyrsiffriga. Som en vägledning listas nedan clearingnummerserierna för några banker:
- Nordea: 1100-1199, 1400-2099, 3000-3399, 3410-4999.
(För personkonton i Nordea: Markera "Personkonto".)
- Östgöta Enskilda bank: 1200-1399.
- JP Bank: 2300-2399.
- Länsförsäkringar Bank: 3400-3409 och 9020.
- SEB: 5000-5999.
- Handelsbanken: 6000-6999.
- Övriga banker: börjar på 9.

Courtage

Avgift för köp eller försäljning av aktier.

Cyklisk aktie

Företagets vinst svänger kraftigt med konjunkturen, vilket innebär att kursen rör sig mera både uppåt och nedåt. Motsatsen är så kallade ocykliska aktier, som är mer oberoende av konjunkturcykeln.

Dagsorder

Dagsorder är en order som löper ut om den inte har genomförts under den börsdag som den lades in eller följande börsdag om ordern lades in sedan börsen stängts.

Delkasko

Ingår i bilförsäkringens Halvförsäkring. Delkasko BAS omfattar: brand, glasruta, stöld, maskinskada, krishantering, räddning, rättsskydd. För PLUS ingår även: hyrbil, självriskreducering vid djurkollision och skadegörelse, självriskreducering vid vagnskadegaranti.

Depå

Depå är förvaring av värdepapper hos fondkommissionär.

Direktavkastning

Utdelning från aktiebolag bestäms på bolagsstämman och aktieägarna kan kvittera ut den några veckor senare. Ställs utdelningen mot aktiekursen får man veta direktavkastningen. Exempel: En utdelning på 3 kronor för en aktie som kostar 100 kronor ger en direktavkastning på 3 procent.

Dispositionsrätt

Dispositionsrätt innebär att dispositionsrättshavaren har rätt att disponera ett konto för annan persons räkning. Innehållet i dispositionsrätten styr vad man har rätt att göra, till exempel se tillgängligt belopp eller - i vissa fall - transaktionshistorik.

EES-länder

EES står för Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Följande länder ingår i EES: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Emittera

Emittera är när ett företag ger ut aktier.

EMU-länder

EMU står för Europeiska Monetära Unionen. I EMU ingår Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike. Dessa länder har Euro som gemensam valuta.

EU-länder

EU står för Europeiska Unionen. Följande länder ingår i EU. Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Fallhöjd - Aktier

Fallhöjden visar hur mycket en aktie kan falla som mest.

Fast egendom

Fastighet består av markområde med tillbehör som tillsammans utgör en rättslig enhet, så kallad registerfastighet. Till fastighet hör alltså bl.a. byggnader, ledningar, stängsel, murar, bryggor, oljecisterner samt träd och växter. Hänvisning: För mer information om fast egendom, se Jordabalken.

Finansiell överföring inom Sverige

Överföring till annan kund med möjlighet till förmånsvalutering. Överföringen skickas direkt och kan inte läggas upp på bevakning.

Fondavgift (PPM)

Den årliga fondavgiften anges i procent efter att PPM:s rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar PPM har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar PPM har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till PPM.

Fullvärde/Fullvärdesförsäkring

Fullvärdesförsäkring innebär att byggnaden efter totalskada återställs i ursprungligt skick , med eventuella åldersavdrag. Inget försäkringsbelopp anges.

Framtida insättning

En framtida insättning är redan bokförd, men på ett framtida datum och beloppet är därmed inte tillgängligt ännu och ingår därför inte i ditt tillgängliga belopp. En framtida insättning kan till exempel vara en löneinsättning.

Framtida tillgängligt saldo

Prognos för framtida saldo på ett konto i annan bank. Informationen hämtas från Swift MT940.

Fonder

Visar en lista över dina samtliga (oavsett antal fondkonton) fria fonder, det vill säga de fonder som inte ligger i någon form av försäkring eller pensionssparande.

  • Andelar: Visar antal andelar du innehar i aktuell fond.
  • Ansk. värde: Visar värdet av det du har satt in på fonden
  • Kurs: Visar kursen på fonden enligt senaste kursdag
  • Värde: Visar ditt totala värde i fonden.
  • Förändr. %: Visar hur fonden har utvecklats i procent till dagens datum jämfört med ditt anskaffningsvärde. Värdeförändringar överstigande 9999% visas som *.
  • Förändr. kr: Visar hur fonden har utvecklats i kronor till dagens datum jämfört med ditt anskaffningsvärde.
  • Andel %: Visar fondens andel av den totala portföljen.
  • Knappen Handla: Vid klick på "Handla" kommer du till sidan "Byt fond" där du kan göra ett byte från aktuell fond.

Fondemission

Ökning av antalet aktier i ett bolag, utan att bolaget tillförs mer kapital.

Förfallodatum

Ett begrepp som används i olika sammanhang i Internetbanken. Gemensamt är att det står för den dag då insättning och uttag har skett eller ska ske. Vid betalning kan ett i förväg angivet datum anges för den dag du vill att betalningen ska vara mottagaren tillhanda. Detta datum får ligga högst ett år framåt i tiden.

Förlängd reseförsäkring

Förlängd reseförsäkring tecknas om du ska vara bortrest utanför Norden i mer än 45 dagar.

Förmånsvalutering

Förmånsvalutering innebär att en insättning ränteberäknas från och med transaktionsdagen och ett uttag ränteberäknas till och med transaktionsdagen.

Förstariskförsäkring

Även Beloppsförsäkring. Första risk tecknas för en byggnad som inte kommer att återuppföras om den skadas, eller då byggnaden är i ett sådant skick att en fullvärdesförsäkring inte kan tecknas. Vid förstariskförsäkring måste ett försäkringsbelopp anges

Förvaltningsavgift (Management fee)

Den avgift fondbolaget tar ut för att förvalta fonden. Vanligtvis anges förvaltningsavgiften i procent på årsbasis, men tas ut dagligen och räknas av från fondens andelsvärde. När fondens avkastning presenteras är alltid förvaltningsavgiften avdragen.

Generalindex

Generalindex är ett index över kursutvecklingen på hela börsen.

Halvförsäkring

Trafikförsäkring + Delkasko

Handelsbelopp - Aktier

Det belopp en order går till avslut på. Exempel: Om en aktiepost köps för 10 000 kronor är handelsbeloppet 10 000 kronor.

Handpenning

Den del av priset/köpeskillingen som ska betalas kontant.

Handpenningslån

När man söker ett handpenningslån söker man både ett blancolån till handpenningen som löses in den dag man får tillträde till fastigheten och de lån som man vill ha från och med den dag man äger fastigheten.

Hausse

Beskriver tendensen då börskursen är kraftigt uppåtgående och det är stor omsättning.

Hedge

Hedge är en strategi med syfte att skydda en värdepappersportfölj.

Helförsäkring

Trafikförsäkring + Delkasko + Vagnskada

Huvudförfallodag

Försäkringen gäller i ett år. Nästa försäkringsår startar vid huvudförfallodagen. Huvudförfallodagen blir alltid den 1:a i den månad försäkringen tecknades, fast ett år framåt i tiden.

Huvudkontohavare

Koncernkontots kontoinnehavare.

 

Stäng Skriv ut