Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ordlista R-Ö

Klicka på ett ord för att komma till förklaringen.

För övriga bokstäver se navigeringen.

R

S

T

U

V

Å

Ö

Rating

Morningstar Rating är baserad på historiska utvecklingen för fondens andelskurs de senaste tre åren. Fonderna delas in i över 140 kategorier, till exempel "Svensk aktiefond, små/medelstora bolag", "Latinamerika", "Räntefond, SEK penningmarknad" och "Branschfond, Läkemedel". Inom kategorierna jämförs varje fonds avkastning och risk med alla liknande fonder i Europa. Högsta betyg är 5 och går till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna.
Inom kategorierna jämförs varje fonds avkastning och risk med alla liknande fonder i Europa.

Morningstar Rating är i första hand intressant för dem som har bestämt sig för att spara i fonder av en viss typ och vill veta vilka fonder inom kategorin som varit mest framgångsrika. Den är inte någon köp- eller säljrekommendation, men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan en rating ge viss vägledning.

Referens

Identitet i en transaktion.

Reserverat belopp

Vid ett köp/uttag reserveras det aktuella beloppet. Beloppet ligger sedan som reserverat belopp till dess att banken bokför transaktionen. När köpet/uttaget bokförs, plockas reservationen bort.

Restskuld

Den del av ett lån/skuld som inte återbetalats.

Resultatbaserad avgift (Performance fee)

Vissa fonder, särskilt hedgefonder, tillåter att förvaltaren får mer betalt ju bättre fonden har utvecklats jämfört med ett visst index. Normalt är att 20 procent av överavkastningen tillfaller förvaltaren. Detta gör att fonden har högre kostnader än en normal fond.

Risk

Risk, även kallat volatilitet, är ett mått på hur mycket värdet av fonden varierar över tiden. Detta beräknas på 5 års standardavvikelse i procent.

KategoriVolatilitet lika eller större än (%)Volatilitet mindre än (%)
100,5
20,52
325
4510
51015
61525
725 

Räntebas

Ett värde som ligger till grund för kontots räntesats. Räntebasen +/- avvikelsen är den räntesats som gäller för respektive beloppsnivåer på kontot.

Ränteberäkningsmetod

Anger hur många dagar som ligger till grund för ränteberäkningen för ett inlåningskonto.

Räntebindningstid

Den tid under vilken räntan på lånet ska vara bunden. Oftast samma sak som villkorsperiod och bindningstid.

Räntebärande placeringar

 • Nom. belopp: Det minsta belopp du får tillbaka när placeringen löper ut
 • Ansk. värde: Visar värdet av totala innehavet i respektive värdepapper
 • Kurs: Visar kursen på din räntebaserade placering enligt senaste betalkurs.
 • Värde: Visar totala värdet på ditt innehav.
 • Förändr. %: Visar hur din räntebaserade placering har utvecklats i procent till dagens datum jämfört med ditt anskaffningsvärde i. Värdeförändringar överstigande 9999% visas som *.
 • Förändr. kr: Visar hur din räntebaserade placering har utvecklats i kronor till dagens datum jämfört med ditt anskaffningsvärde.
 • Andel %: Visar hur stor del din räntebaserade placering har i den totala portföljen.

Räntesats %

Aktuell räntesats angiven i procent. Räntesatsen på lån styrs av marknadsräntorna. Dessa varierar från dag till dag och kan alltså inte förutsägas. Om man binder räntan fastställs räntan för den valda bindningstiden.

Ränteskillnadsersättning (RSE)

RSE är en ersättning som betalas till långivaren vid förtida inlösen av ett bundet lån. RSE är inte en avgift utan en ersättning för den förlust långivaren gör. RSE är avdragsgill i deklarationen för det år som den är betald.

Sakförsäkring

Försäkring som ersätter det ekonomiska värdet av lösöre och fast egendom vid skada. Avser även ingående skydd för personskada vid överfall, rättsskydd och ansvar.

Saldo

Summan av alla i banken bokförda transaktioner på ett konto.

Samlingskonto (Sam)

Samlingskonto är Summeringskonto för underliggande nivå i en valutakoncernhierarki. På kontot redovisas underliggande kontons sammanlagda tillgängliga saldo och räntesaldo, omräknat till samlingskontots valuta. Inga transaktioner kan göras direkt på samlingskontot dessa görs på underkontona i valutakoncernhierarkin.

Sharp kvot (Sharp ratio)

Sharpekvot är ett sätt att riskjustera avkastning framtaget av Nobelpristagaren William Sharpe. Det talar om hur mycket avkastning per total risk som förvaltaren har åstadkommit.
Enligt modern portföljteori vill en rationell placerare alltid uppnå så hög avkastning per risk som möjligt, och ju högre Sharpekvot för fonden, desto bättre är därför fondens risk-justerade utveckling.
Måttet beräknas genom att dividera avkastningen utöver den riskfria räntan (tre månaders statsskuldsväxel) med avkastningens standardavvikelse omräknad till årstakt.
Sharpekvoten beräknas med hjälp av historiska värden de senaste 36 månaderna. Sharpe ratio bör enbart användas för att jämföra två fonder som placerar på samma marknad. Hur hög Sharpekvot en bra fond har varierar mellan olika marknader, det intressanta är vilken fond som har högst kvot.

Självrisk

Ett i förväg fastställt belopp som du själv ska betala och som försäkringen alltså inte ersätter.
Särskild självrisk förekommer vid vissa typer av händelser. Exempelvis har man en särskild självrisk på cykel som innebär att den är 25 % av skadebeloppet men lägst 1500 kr. OBS! Har kunden valt en högre självrisk är det alltid den avtalade självrisken som gäller.

Standardavvikelse (Std.avvik)

Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning under de senaste 36 månaderna (3 år) i snitt har avvikit från medelavkastningen. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Standardavvikelsen som visas anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter, samma som avkastningen.

Säkerhet - Lån

Säkerhet är det som lämnas som "pant" till banken i samband med att man tar lån, till exempel en fastighet eller bil.

Säljavgift (Redemption fee)

Den avgift fondbolaget tar ut när man löser in fondandelar. Kallas även för inlösenavgift eller utträdesprovision. Normalt tas den ut i procent av realiserat belopp. I vissa fall tas den bara ut på kortare innehav, se Korttidsavgift.

Ibland tillfaller avgiften fonden, syftet är då att kompensera de långsiktiga spararna för de kostnader för köp och försäljning av aktier som de kortsiktiga spararna orsakar fonden.

Taxeringsvärde

Det värde på vilken fastighetskatten baseras. Består av tomtvärde samt värde på huset.

Teckningsoption

Värdepapper som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att under en viss tid teckna en aktie till ett visst bestämt pris.

Teknisk analys - Aktier

Genom att analysera historiska kursmönster för lika index och enskilda företag går det att få fram köp- och säljsignaler enligt olika modeller.

Tillgängligt belopp

Belopp som är tillgängligt för uttag på ett inlåningskonto. Inkluderar eventuell beviljad kredit.

 • Saldo konton: Visar ditt totala saldo av konton som visas på översikten.
 • Beviljad kredit: Visar din totala beviljade kontokredit på konton som visas på översikten
 • Preliminära likvider: Visar försäljningar som ännu inte har kommit dig tillgodo (det vill säga försäljningar som har gått igenom, men likviden är inte utbetald).

Tillgängligt saldo

Term i Swiftmeddelande MT940 Kontoutdrag. Likställs med Tillgängligt belopp.

Tomträttsavgäld

"Tomthyra" till kommunen om denna äger marken som huset är byggt på. 

Toppkonto (Topp)

Toppkontot är ett summeringskonto i en valutakoncernhierarki. På kontot redovisas underliggande kontons sammanlagda tillgängliga saldo och räntesaldo, omräknat till toppkontots valuta. Inga transaktioner kan göras direkt på toppkontot utan dessa görs på underkontona i valutakoncernhierarkin.

Topplån

Topplånet är den kompletterande delen till ett bottenlån och utgör lån med säkerhet över 75 procent av fastighetens värde. Bottenlånet utgör lån till normalt 75 procent av värdet.

Totalt

 • Värde: Visar totala värdet på din portfölj.
 • Förändr. %: Visar hur din totala portfölj har utvecklats i procent. Beräknas som förändringen mellan totalt insatt belopp och aktuellt värde (exklusive kontosparande). Värdeförändringar överstigande 9999% visas som *.
 • Förändr. kr: Visar hur din totala portfölj har utvecklats i kronor till dagens datum jämfört med dina anskaffningsvärden. Beräknas som förändringen mellan totalt insatt belopp och aktuellt värde (exklusive kontosparande).

Transaktionsavgift - Fonder

Transaktionsavgiften består av eventuella inlösen- eller inköpsavgifter i fonder.

Transaktionsdatum

Transaktionsdag är den dag transaktionen utförs.

Vid uttag är transaktionsdatum det datum då en transaktion ursprungligen sker. För kortköp i butik är transaktionsdatum den dag då butiken skickar transaktionen till banken. Om du vill se vilken dag ett kortköp genomfördes kan du se detta via dina korttransaktioner, som du finner via Ekonomisk översikt – Kortöversikt.

För insättning är transaktionsdatum det datum ett belopp blir tillgängligt, till exempel kan lön bokföras på konto ett par dagar innan beloppet blir tillgängligt för uttag.


Transaktionsdatum - Fonder

Transaktionsdatum anger när ett köp, byte eller en försäljning av fondandelar har registrerats.

Transaktionstyp - Fonder

Transaktionstyp anger om transaktionen avser ett köp, byte eller en försäljning av fondandelar.

Underkonto (UK)

Transaktionskonto som ingår i en valutakoncernhierarki. Kontots behållning eller skuld utgör tillgodohavande eller skuld till huvudkontoinnehavaren och inte till banken. Kontot fungerar i övrigt som ett vanligt bankkonto.

Upplupen ränta

Ej kapitaliserad ränta som är framräknad till dagens datum.

Utdelning - Aktier

Den del av företagets vinst som aktieägarna får ta del av.

Uttagsbegränsning

Summa uttag per angiven tidsperiod som tillåts på ett underkonto.

Uttagskort

Den som har fyllt 16 år och har ett konto i Swedbank eller sparbankerna kan ansöka om ett Uttagskort. Beloppet dras direkt från kontot och fungerar i uttagsautomater i Sverige.

Vald fördelning

Den procentuella fördelningen mellan de fonder som du valde vid ditt senaste fondval eller fondbyte. Den valda fördelningen avviker från aktuell fördelning om värdet på ditt fondinnehav har ändrats sedan du gjorde valet eller bytet. Framtida pensionsrätter placeras i enlighet med din valda fördelning och inte efter den aktuella fördelningen.

Valutadag

Den dag då ränta tillförs eller dras ifrån ett konto . Valutadagen är alltså utgångspunkten vid ränteberäkning. Valutadagen infaller olika beroende på när transaktionen ägt rum samt beroende på kontovillkoren för ditt konto.

Valutadagssaldo

Saldo på ett inlåningskonto/valutakonto beräknat utifrån valutadag. Ränta beräknas på valutadagssaldo.

Valutering

Fastställande av vilken valutadag en transaktion ska få på ett inlåningskonto.

Valutakod

Internationell treställig bokstavskod för valuta.

Valutakonto

Ett valutakonto är ett inlåningskonto i utländsk valuta. Kontot kan läggas upp för alla konvertibla valutor.

Valutasamlingskonto (VSam)

I valutakoncernhierarkin är ett Valutasamlingskonto, ett för varje valutaslag, knutet till Samlingskontot. På kontot summeras underliggande kontons sammanlagda saldo för samma valutaslag. Inga transaktioner kan göras direkt på valutasamlingskontot dessa görs på underkontona i valutakoncernhierarkin.

Valutatoppkonto (VTopp)

I valutakoncernhierarkin är Valutatoppkonton, ett för varje valutaslag, knutna till Toppkontot. På kontot summeras underliggande kontons sammanlagda saldo för samma valutaslag. Inga transaktioner kan göras direkt på valutatoppkontot dessa görs på underkontona i valutakoncernhierarkin.

Villkorsbilaga - Lån

Villkorsbilaga är en bilaga till ett skuldbrev och innehåller bland annat uppgifter om kreditens räntesats, villkorsperiod, förfallodagar och amorteringsvillkor.

Villkorsperiod - Lån

Den period då räntesatsen, amortering och övriga villkor är bundna för ett lån. Kan även kallas för bindningstid.

Villkorsändring - Lån

Varje ändring av ett kreditvillkor kan kallas villkorsändring, till exempel ränteändring, ändring av säkerhet eller ändring av amorteringsplan.
När det gäller bolån avses dock det som sker när räntebindningstiden för ett bundet lån utgår och nya räntevillkor och eventuellt även övriga villkor fastställs.

Villkorsändringsdag - Lån

Villkorsändringsdag är dagen för villkorsändring av befintligt lån.

Volatilitet 

Risk, även kallat volatilitet, är ett mått på hur mycket värdet av fonden varierar över tiden. Detta beräknas på 5 års standardavvikelse i procent.

KategoriVolatilitet lika eller större än (%)Volatilitet mindre än (%)
100,5
20,52
325
4510
51015
61525
725 

Värdeförändring

Visar hur respektive del (fond, aktier, räntebärande) i din portfölj har utvecklats.
Värdeförändringar överstigande 9999% visas som *.

 • Fonder: Visar hur dina fonder har utvecklats till dagens datum jämfört med ditt anskaffningsvärde.
 • Aktier: Visar hur dina aktier har utvecklats till dagens datum jämfört med ditt inköpspris. Du kan själv ändra eller lägga in ett inköpspris. Gå till "Spara/Placera" -> "Aktier/värdepapper". Välj "Portfölj" -> "Innehav" i menyn och klicka sedan på knappen "Ändra inköpspris" längst ner till höger.
 • Räntebärande: Visar hur dina räntebärande placeringar har utvecklats till dagens datum jämfört med ditt ingångsvärde. Du kan själv ändra eller lägga in ett inköpspris. Gå till "Spara/Placera" -> "Aktier/värdepapper". Välj "Portfölj" -> "Innehav" i menyn och klicka sedan på knappen "Ändra inköpspris" längst ner till höger
 • Totalt: Visar hur din totala portfölj har utvecklats. Beräknas som förändringen mellan totalt insatt belopp och aktuellt värde (exklusive kontosparande).

Värdepapperscentralen, VPC

Värdepapperscentralen har hand om administrationen kring emissioner och förvärv av aktier och värdepapper.

Värdeutveckling

Värdeutveckling är ett mått på hur en fonds värde förändras under en viss period, uttryckt i kronor eller procent. Kallas också för avkastning.

Återbetalningstid - Lån

De antal år under vilket lånet ska återbetalas till banken.

Övertrassering

Ett konto är övertrasserat om tillgängligt belopp på kontot överskridits.

Övriga avgifter (Other fee)

Specialregler som gäller för den aktuella fonden. Läs mer i fondbestämmelsen för den aktuella fonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng Skriv ut